136
การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562

ia

 • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อเผยแพร่ความรู้ และวิชาการทางด้านการเกษตรแก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป เพื่อให้เยาวชนของชาติมีความรู้ ในวิชาการทางด้านการเกษตร ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นอย่างมาก เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร และผู้สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน และส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัย ซึ่งมีโรงเรียนในเขตภาคอีสานเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ร ห้อง 7011 อาคาร AG 07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ซึ่งผลการแข่งขันมีดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนนาข่าวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบัวใหญ่ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม และ โรงเรียนสารคามพิทยาคม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบัวใหญ่ รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนเขาสวนกวางวิทยานุกูล และ โรงเรียนสารคามพิทยาคม

  การแข่งขันตอบปัญหาทางการเกษตรในงานวันเกษตรภาคอีสาน เป็นการกระตุ้น ให้นักเรียนในภาคอีสาน ตระหนักเห็นความสำคัญของอาชีพการเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก ตลอดจน การเผยแพร่ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร และนวัตกรรมการเกษตร อันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางด้านเกษตรกรรมต่อไปในอนาคตอีกด้วย ... [31/01/2019]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / พิศุทธิภูมิ ให้ศิริกุล
5 people like this