223
นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. คว้าอันดับ 1 การจัดตู้ปลาสวยงาม จากงาน BRICC Festival 2019

ia

  • นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การจัดตู้ปลาสวยงามภายใต้แนวคิดตู้วัฒนธรรมอาเซียน (ASEN’s Cultural)” จากงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 3 (The 3rd Buriram Rajabhat Conference and Cultural Festival 2019 : BRICC Festival 2019) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

    ทีมนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัล ได้แก่ นายกิตติธัช นาถมทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาประมง นายพิชชากร ชื่นชม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาประมง นายนราธิป เจนการช่าง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาประมง และ นายธนธรณ์ ทองตัน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาประมง อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาประมง และ นายกัมพล ไทยโส

    ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันและเข้าร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ องค์ความรู้ เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มีการพัฒนาทักษะความรู้ มีการแข่งขันทักษะทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ และส่งเสริม สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติต่อไป ... [07/02/2019]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ผศ.ดร.ศิริภาวี เจริญวัฒนศักดิ์
23 people like this