234
ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลฯ จัดการประชุมวิชาการเกษตรด้านอ้อย ประจำปี พ.ศ. 2562

ia

  • เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมวิชาการเกษตรด้านอ้อย ประจำปี พ.ศ. 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาลฯ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีนักศึกษา นักวิจัย และนักวิชาการ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมกวี จุติกุล อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่ได้จากงานวิจัยแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์งานวิจัยด้านอ้อยของนักวิชาการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักวิชาการ พนักงานฝ่ายไร่ นักวิจัยของโรงงานน้ำตาล นักวิจัยด้านอ้อยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และกรมวิชาการเกษตร อย่างยิ่ง เนื่องจากเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตอ้อยเข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ รวมทั้งปัญหาต่างๆ ร่วมกัน อันจะเป็นการนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างยั่งยืนต่อไป ... [07/02/2019]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ศูนย์วิจัยอ้อยและน้ำตาล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
26 people like this