153
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการ รัก สามัคคี ทำดีเพื่อคณะเกษตรฯ (สล.เขื่อนจุฬาภรณ์)

ia

  • ระหว่างวันที่ 8 – 10 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการ รัก สามัคคี ทำดีเพื่อคณะเกษตรฯ (สล.เขื่อนจุฬาภรณ์) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ บริเวณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ รวมทั้งซ่อมแซมอาคารต่างๆ ที่ทรุดโทรมให้กลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ

    ซึ่งโครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรัก ความผูกพันและสร้างความสามัคคีในองค์กร และเพื่อพัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ให้มีความสวยงามและพร้อมสำหรับการเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจอีกด้วย ... [11/02/2019]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / ณิชมาศ ภูจันทรศรี, มลฑา แพงมา, จุฑาริกา พาสงค์
2 people like this