391
อาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. คว้ารางวัลระดับนานาชาติ

ia

 • ระหว่างวันที่ 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย และ อาจารย์มัลลิกา ศรีสุธรรม พร้อมทั้งนักศึกษาของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 17 คน เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 10th International Conference on Environmental and Rural Development (10th ICERD) ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ร่วมกับมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้ theme of “Sustainable Agricultural and Rural Development to Improve Quality of Life and Society” ซึ่งในครั้งนี้ มีนักวิจัยระดับปริญญาโท ปริญญาเอกและอาจารย์มหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน จาก 14 ประเทศทั่วโลก ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ Award of Outstanding Scientific Achievement จาก International Society of Environmental and Rural Development (ISERD) องค์กรระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมและชนบทเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ และมีนักศึกษาได้รับรางวัลในการประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 คน ดังนี้

  Miss Serki Wangmo นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สาขาเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล Award of Sustainability Promotion จากงานนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (Oral Presentation) เรื่อง Ecological intensification in organic cropping system for green socio-economic development: farming system analysis at Gasa, Bhutan ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  นางสาวจุฑามาศ โม่งชู นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล Award Excellent Poster Presentation จากการนำเสนอ ภาคโปสเตอร์เรื่อง Changing Tannery Sludge into Biofertilizer by Vermitechnology. ซึ่งมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

  นางสาวธัญลักษณ์ นนทะศรี นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล Award Excellent Poster Presentation จากการนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ เรื่อง Influence of Adding Various Organic Matter on Soil Properties, Growth and Yield of Chili (Capsicum frutescens Linn.) Grown Under Greenhouse Conditions ซึ่งมีอาจารย์มัลลิกา ศรีสุธรรม และ ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ... [22/02/2019]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
32 people like this