149
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ia

 • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อาจารย์มัลลิกา ศรีสุธรรม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสื่อสารองค์กร ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สจี กัณหาเรียง และบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามร่วมกับ นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และกล่าวรายงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ซึ่งมีผู้ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสารสิน อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  ซึ่งทั้งสามฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยที่ได้รับต่อยอดเชิงพาณิชย์ และเป็นการเชิดชูนักวิจัยที่ได้สร้างชื่อสียงและผลงานวิจัยที่ต่อยอดเชิงพาณิชย์อีกด้วย หลังจากพิธีลงนามเสร็จสิ้น ได้มีการนำเสนออาหารที่ใช้วัตถุดิบจากผลงานวิจัย ไก่ 3 โลว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเป็นอาหารจากเครือบริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมชม และชิมอีกด้วย

  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) มีความพร้อมที่จะร่วมดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการสนับสนุนการวิจัย และพัฒนาต่อยอดตลอดจนการนำไปสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการนำองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและผลักดันผลงานวิจัยให้ก้าวสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นทางเลือกสุขภาพให้กับผู้ที่ต้องการดูสุขภาพในปัจจุบันต่อไป ... [28/02/2019]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
4 people like this