151
คณะเกษตรฯ มข. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ CLASS GROUP, Germany

ia

  • เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ CLASS GROUP, Germany โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงนามร่วมกับ Mr.Benjamin Suchinda Punyaratabandhu Bhakdi CLASS Regional Center South East Asia Ltd ซึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และสนับสนุนกิจกรรมระหว่าง 2 สถาบัน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ 7 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [28/02/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
6 people like this