7051
คณะเกษตรศาสตร์สร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัย กับ ม.ฮาติงห์ ประเทศเวียดนาม

ia

  • มื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นคณะทำงานโครงการเครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ผศ.ดร.อนุกูล วัฒนสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เดินทางเข้าพบ Assoc. Prof. Dr. Cao Thanh Le รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮาติงห์ และคณบดีของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยฮาติงห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเอง เพื่อร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ วิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาระหว่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับมหาวิทยาลัยฮาติงห์ ซึ่งรองอธิการบดีและคณบดีที่ร่วมประชุมปรึกษาหารือให้ความสนใจในหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ไชยณรงค์ นาวานุเคราะห์ กล่าวว่า ได้มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยฮาติงห์มานานแล้ว จึงมีความประสงค์ที่จะมีกิจกรรมทางวิชาการร่วมกันโดยเฉพาะการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความพร้อมที่จะรับนักศึกษาหรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาติงห์เพื่อแลกเปลี่ยนด้านวิชาการ วิจัย และการเรียนการสอนให้มากยิ่งขึ้น ผศ.ดร.อนุกูล วัฒนสุข ได้กล่าวถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ในการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮาติงห์ เช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัยฮาติงห์ แบ่งออกเป็น 2 วิทยาเขต มีคณะต่างๆ รวม 9 คณะ รวมนักศึกษากว่า 20,000 คน ซึ่งจากการเดินทางไปร่วมประชุมปรึกษาหารือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กับมหาวิทยาลัยฮาติงห์ ในครั้งนี้ ทั้งสามสถาบันมุ่งหวังให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรและความร่วมมือทางวิชาการให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อไป ... [03/05/2013]
    ia

  • Reported/Photo by: /
774 people like this