131
พิธีปิดโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมการเกษตรให้นักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น

ia

  • เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพล หงส์ภักดี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ และ นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ร่วมรับฟังสรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนและฝึกอบรมการเกษตรให้นักศึกษาจาก Tottori University ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านโครงการในครั้งนี้ และกล่าวปิดโครงการ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [08/03/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
4 people like this