353
คณะเกษตรฯ มข. ต้อนรับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าศึกษาดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 23 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรแก้จน โดย นางสาวพจมาลย์ ลาภลือชา และ นายวสันต์ จารุชัย เป็นวิทยากรให้ความรู้

    การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้ชื่อ “ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซึ่งเป็นโครงการที่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริ จัดขึ้นร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกัน ... [13/03/2019]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
33 people like this