289
คณบดีคณะเกษตรฯ มข. บรรยายพิเศษ ณ Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ประเทศโปแลนด์

ia

  • ระหว่างวันที่ 14 - 20 มีนาคม รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา ได้รับเชิญจาก Wroclaw University of Environmental and Life Sciences ประเทศโปแลนด์ ให้ไปบรรยายและอบรมเรื่อง resource management for sustainable animal and crop production ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา โดยได้รับการต้อนรับจาก Prof.Dr.Leszek Glara อธิการบดีของมหาวิทยาลัย คณบดีและDr.Tomaz berbeka ซึ่งได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและหารืองานวิจัยร่วมกัน ... [20/03/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สุกัญญา เจริญศิลป์ / รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา
30 people like this