301
คณะเกษตรฯ มข. จับมือ กศน.ขอนแก่น อบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer)

ia

 • ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) โดย พันตรีสุรพล ประเสริฐธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน และ รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ รักษาการแทน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้กว่า 200 คน ณ ห้อง 5101 อาคาร AG 05 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  พันตรีสุรพล ประเสริฐธรรม กล่าวว่า “สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น มีบทบาทหน้าที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในการให้บริการทางการศึกษาทุกรูปแบบ และเปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค เพื่อพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต และพัฒนาสังคม และชุมชน จึงได้มีการดำเนินการจัดการเรียนรู้ด้านเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ทั้ง 199 ตำบล ครอบคลุมทั้ง 26 อำเภอ เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer โดยผู้ผ่านการอบรมจะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลกับเกษตรกรอื่นๆ ในพื้นที่ตำบลของตน ให้สามารถประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และครอบครัว มีความมั่นคงในอาชีพด้านการเกษตร มีความภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรกร รวมทั้งเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นหลังให้เกิดความรัก ความหวงแหนในอาชีพด้านการเกษตร”

  รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวว่า “จากนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร โดยชี้นำเกษตรกรไทยต้องเป็น “เกษตรปราดเปรื่อง” (Smart Farmer)” คือ ต้องนำความรู้หลักวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการทำเกษตร โดยต้องทำให้น้อยลง ได้ผลผลิตมากขึ้น ใช้พื้นที่ให้น้อยลง ใช้น้ำให้น้อยลง ผลผลิตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการดีที่สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น ได้เปิดโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายที่สนใจเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค เพื่อพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) ตามโครงการ Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer และนำความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงในอาชีพด้านการเกษตรต่อไป”

  การอบรมเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการงานเกษตรเพิ่มขึ้น และเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรต้นแบบ (Master Trainer) สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเป็นที่ปรึกษาในการบริหารจัดการการเกษตรที่ปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ แก่เกษตรกรอื่นๆ อีกด้วย ... [29/03/2019]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
27 people like this