410
กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มข. ร่วมกับสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมจัดบรรยายพิเศษ

ia

  • เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 กลุ่มวิจัยการจัดการอินทรียวัตถุของดิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย ศาสตราจารย์ ดร. ปัทมา วิตยากร แรมโบ หัวหน้ากลุ่มวิจัยฯ ร่วมกับสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาฯและผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดให้ Mr.Arnold Hoppe จาก Weihenstephan-Triesdorf, University of Applied Science, Germany บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Farming Systems and Soils in the Black Forest Region of Germany” ให้แก่ คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและนักศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้ช่วยวิจัย ณ ห้องประชุมสาขาสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    Mr. Arnold Hoppe เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษา (internship student) ที่มาฝึกงานที่คณะเกษตรศาสตร์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 เป็นเวลา 3 เดือน โดยได้ฝึกงานที่สาขาวิชาต่าง ๆ ในคณะฯ รวมทั้งสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี รศ. ดร. ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับเนื้อหาการบรรยายเป็นด้านระบบการทำฟาร์มและลักษณะดินในเขต Black forest ทางตอนใต้ของเยอรมนี ซึ่ง Arnold ได้เคยไปฝึกงานอยู่กับครอบครัวเกษตรกรแห่งหนึ่งในเขตนี้ การบรรยายรวมทั้งการมาฝึกงานของเขา ณ คณะเกษตรศาสตร์ นับเป็นการเพิ่มความเป็นนานาชาติให้กับคณะฯ ทำให้บุคลากร รวมทั้งนักศึกษาไทยได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทั้งด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรมกับนักศึกษานานาชาติ และทำให้เกิดความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างคณะเกษตรศาสตร์ และเยอรมนีต่อไปในอนาคต ... [01/04/2019]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ชุติกาญจน์ ทรายลิยา / ชุติกาญจน์ ทรายลิยา
29 people like this