6829
คณะเกษตรฯ มข.อบรมผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ เขียนโปรแกรมสำเร็จรูป

ia

  • งานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ ในภาควิชาหรือสาขาวิชา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ เขียนโปรแกรมสำเร็จรูปการเงินและงบประมาณ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 เวลา 08.30 -16.30 น. งานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เขียนโปรแกรมสำเร็จรูป เรื่อง การกำหนดหมายเลขครุภัณฑ์และระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) โดยวิธีตกลงราคา และ เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ “ โปรแกรมเลิกคิด (มาก) เบิกไปราชการ ” ให้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุ และบุคลากรผู้สนใจ ในหน่วยงาน/ภาควิชาหรือสาขาวิชา สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร อาคาร AG 08 ชั้น 6 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวว่า “ถ้าเราได้มีการพัฒนาใดๆแล้ว ทำให้เราทำงานได้เร็วขึ้น มีข้อผิดพลาดลดลง ลดขั้นตอนลงได้บ้าง อันนี้ล้วนเป็นประสิทธิภาพงานทั้งสิ้น และในเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับผู้ปฏิบัติมักจะได้ผลสัมฤทธิ์ออกมาค่อนข้างดี ซึ่งหัวข้อการอบรมทั้ง 2 เรื่องในวันนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าอบรมทุกคน โดยที่ในเชิงพัฒนาตัวเองแล้ว หากได้ใช้งานไป เห็นว่าดีและมีการวิเคราะห์ ข้อดี ข้อเสีย เขียนบทสรุปออกมา ก็เป็นการทำวิจัยสถาบันได้” ... [25/03/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
622 people like this