7309
นศ.ป.เอกสาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรฯ มข. ฝึกทำวิจัยและเขียนงานตีพิมพ์ ณ ประเทศออสเตรเลีย

ia

  • นางสาวอัจฉราพร สมภาร และ นางสาวณัฐสิมา โทขันธ์ นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศพิษวิทยา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทำวิทยานิพนธ์ และฝึกการเขียนผลงานการทำวิจัยด้านนิเวศพิษวิทยากับผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีสิ่งแวดล้อม ณ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ โดยมี ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ คลัสเตอร์: การบริหารจัดการลุ่มน้ำแบบองค์รวม เรื่อง การประเมินผลกระทบและความเสี่ยงทางนิเวศและสิ่งแวดล้อมของมลพิษต่อระบบนิเวศทางน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำพอง ในระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม-1 กันยายน 2555 โดยนางสาวอัจฉราพร สมภาร และ นางสาวณัฐสิมา โทขันธ์ ได้ไปศึกษาเรียนรู้ อบรมและฝึกปฏิบัติงานวิจัยด้านเทคนิคการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศพิษวิทยา และฝึกเขียนผลงานการทำวิจัยด้านนิเวศพิษวิทยา กับ Prof.Barry Noller ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีสิ่งแวดล้อม จาก Laboratory of the Centre for Mined Land Rehabilitation (CMLR), The University of Queensland (UQ) และ Dr.Tataina Komarova จาก Queensland Health Forensic and Scientific Services (QHFSS), Brisbane, Australia ซึ่ง ผศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย ได้ทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย (MOU) เรื่องความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีสิ่งแวดล้อมไว้ในเบื้องต้นแล้ว เพื่อการวางกรอบแนวคิดและวิธีการเขียนผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับและตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ โดยได้รับทุนสนับสนุนการเดินทาง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้อาจารย์ที่ปรึกษาทุนศึกษาวิจัย ณ ต่างประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย และทุนคลัสเตอร์ นางสาวณัฐสิมา โทขันธ์ กล่าวว่า “การไปศึกษาเรียนรู้ อบรมและฝึกปฏิบัติงานวิจัยด้านเทคนิคการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศพิษวิทยา และฝึกการเขียนผลงานการทำวิจัย ในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก Prof.Barry Noller และ Dr.Tataina Komarova Prof.Barry Noller รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ในการให้รู้และฝึกปฏิบัติเทคนิคการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางด้านนิเวศพิษวิทยา และฝึกการเขียนผลงานการทำวิจัยด้านนิเวศพิษวิทยาเพื่อลงในวารสารระดับนานาชาติ เป็นอย่างดี ในนามของนักศึกษาทั้ง 2 คน ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุน ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ท่าน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย” ... [02/11/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1370 people like this