5467
คณะเกษตรศาสตร์ให้การต้อนรับ Prof. Ian Dodd จากประเทศอังกฤษ

ia

  • ในวันที่ 8 เมษายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี, ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.สนั่น จอกลอย ได้ให้การต้อนรับ Prof. Ian Dodd จาก Lancaster University ประเทศอังกฤษ ในโอกาสที่เดินทางมาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก นางสาวเนืองทรัพย์ ทั่งทอง สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.สนั่น จอกลอย และ รศ.ดร.นิมิตร วรสูต เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน 2556 ... [17/04/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
544 people like this