7697
นศ.เกษตรฯ มข. รับผิดชอบต่อหน้าที่ ร่วมพัฒนาฟาร์มและเล่นกีฬาสามัคคี

ia

  • นักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 และ ปีที่ 4 พร้อมทั้งคณาจารย์และบุคลากร ภาควิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการ "สัตวศาสตร์พัฒนา สามัคคี ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556" ที่ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดขึ้น โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ดร.ธีรชัย หายทุกข์ อาจารย์ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง นายปฐมพงศ์ หล้าคำ นายสายัณ คันธรินทร์ นางสาวศรีนวล คณานิตย์ นางสาววรุณ โคตะ นายก่อเกียรติ ศรีหนองกุง นายจรัญ เนตรแสงสี นายชานนท์ ทองดีและนางสาวกษมา ตั้งมุททาภัทรกุล เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556 ณ หมวดงานฟาร์ม ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ เทอดศักดิ์ คำเหม็ง หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และทุกครั้งก็ได้ความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนสามารถทำงานเป็นทีม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์” หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์ กล่าวต่ออีกว่า “การที่นักศึกษาจะเป็นบุคคลดังที่กล่าวมาได้นั้น จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝน ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเสริมอยู่สม่ำเสมอ และเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมวดงานฟาร์ม ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในสายวิชาชีพของตนเองและฝึกให้นักศึกษาเป็นผู้มีความอดทนต่องานแม้ว่าจะมีความลำบากมากหรือน้อยก็ตาม และสุดท้ายคือการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม” โดยมีกิจกรรมร่วมกันพัฒนาหมวดงานฟาร์มต่างๆ และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้อง นักศึกษากับคณาจารย์ของภาควิชาสัตวศาสตร์ อาทิ การแข่งกีฬาฮาเฮ การเล่นเกมส์ต่างๆ ซึ่งทำให้เกิดความร่วมมือและความสร้างความสนุกสนานแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยทั่วกัน ... [02/03/2013]
    ia

  • Reported/Photo by: /
1086 people like this