134
คณะเกษตรฯ มข. สร้างความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการกับ สามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

ia

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สร้างความร่วมมือทางวิจัยและวิชาการกับ สามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น

  ในระหว่างวันที่ 1 - 6 สิงหาคม 2562 ได้รับเชิญจาก Dr. YAMAMOTO Tadao, Laboratory of Land and Water Management, Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินความร่วมมือในการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “Development of New Desalinization and Irrigation System in Northeastern Thailand ” ภายใต้ความร่วมมือกับ Research Faculty of Agriculture, Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น และไปให้คำปรึกษากับนางสาวชุลีวรรณ บุญชำนิ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ที่ไปทำวิจัยแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยนี้

  ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 ได้รับเชิญจาก Faculty of Agriculture, Ehime University, Matsuyama, Japan ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินความร่วมมือในการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง The CSUS (Cascading Salt Using System) for development of farmer’s livelihood options at saline area in dry season areas จากทุนวิจัย The Mitsui & Co. Environment Fund ภายใต้ความร่วมมือกับ Faculty of Agriculture, Ehime University, Matsuyama, Japan ประเทศญี่ปุ่น ” และไปให้คำปรึกษากับนายไชยพิศิษฐ์ เพ็งคำ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยนี้ด้วย

  ในระหว่างวันที่ 18 - 24 เมษายน 2562 ได้รับเชิญจาก Professor Dr. Hiromu OKAZAWA Department of Bioproduction & Environment Engineering Faculty of Regional Environment Science, Tokyo University of Agriculture, JAPAN ประเทศญี่ปุ่น เพื่อดำเนินความร่วมมือในการวิจัยในโครงการวิจัยเรื่อง “Ecosystem Services of organic farming agroecosystem assessment using Topmodel and GIS” และไปให้คำปรึกษากับนางสาว Serki Wangmo นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรเกษตรศาสตร์นานาชาติ สาขาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม ที่ไปทำวิจัยแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยนี้ด้วย ... [10/09/2019]

  ia .ia2 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  ia2 .ia3 .ia3
 • Reported/Photo by: สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
20 people like this