5593
รายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาในคณะเกษตรฯ มข.

ia

  • ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาโดยวิธีพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย และนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556 นั้น ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้ 1. รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คือ ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – สกุล สาขาวิชาที่สมัคร 2001 นางสาวเมรี ลุสำเร็จ เกษตรศาสตร์ 2002 นางสาวสุวรรณา บุญมี เกษตรศาสตร์ 2003 นางสาวกมลทิพย์ งามสะพรั่ง เกษตรศาสตร์ 2004 นางสาวสิริมาพร โคตะเสนา เศรษฐศาสตร์การเกษตร 2005 นางสาวอมร พร้าวหอม เกษตรศาสตร์ 2006 นางสาวรัญชนา ภูชาดา เกษตรศาสตร์ 2. รายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คือ ลำดับที่ เลขที่สมัคร ชื่อ – สกุล สาขาวิชาที่สมัคร 1 1001 นางสาวพิมชนก ออมกลิ่น เศรษฐศาสตร์การเกษตร โดยกำหนดการวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556 ให้มารายงานตัวเวลา 09.00 น. และสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 4 อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบ คือ บัตรประจำตัวประชาชน และ ใบแสดงผลการศึกษา ผู้ที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2556 .1.ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 08/2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ สำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2556 2.ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ ฉบับที่ 09/2556 เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีทั่วประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2556 ... [29/04/2013]
    ia

  • Reported/Photo by: /
850 people like this