68
นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรม HACKATHON INSECT

ia

  • เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562 นักศึกษาสาขากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วม กิจกรรม HACKATHON INSECT ซึ่งเป็นการประกวดไอเดียธุรกิจ Startup และ Prototype ซึ่งจัดขึ้น ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ นางสาวกาญจนา ทินบุตร นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท นางสาวพัชรพร วรศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท และ นางสาว กฤษณาพร เทิดกิจเจริญ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัลชมเชย ... [16/10/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข. / สาขาวิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มข.
8 people like this