161
นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ศึกษาดูงาน ณ สถานีพัฒนาที่ดิน ขอนแก่น

ia

  • เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์มัลลิกา ศรีสุธรรม ได้นำนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปฐพีศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 19 คน และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 คน เข้าศึกษาดูงานด้านระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 122445 SOIL AND WATER MANAGEMENT AND CONSERVATION (การจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้ำ) ณ สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดขอนแก่น

    ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ทางคณะผู้ศึกษาดูงานได้รับการต้อนรับและรับฟังการบรรยายพิเศษจากนางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งท่านผู้อำนวยการฯ ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้านมาตรการวิธีกลและมาตรการทางพืช เพื่อเสริมจากการเรียนรู้หลักการและทฤษฎีในห้องเรียน ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการและการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่จริง ทั้งกรณีที่สูง ที่ดอนและพื้นที่ลุ่ม ตลอดจนแนวทางการทำงานร่วมกับชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่มากยิ่งขึ้น ทางสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอขอบคุณพระคุณสถานีพัฒนาที่ดินขอนแก่น ที่ให้การต้อนรับและความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้อย่างสูง ... [28/10/2019]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: อ.มัลลิกา ศรีสุธรรม / อ.มัลลิกา ศรีสุธรรม
be the first one who like this