122
นักศึกษาคณะเกษตรฯ มข. ทัศนศึกษาทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562

ia

  • ระหว่างวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง อาจารย์ ดร. อนงนาฏ ศรีประโชติ และ ดร.มงคล ต๊ะอุ่น นำนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีหนึ่งถึงปีที่สาม และนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม และปฐพีศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวนร้อยกว่าคน ไปทัศนศึกษาทางด้านปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี อาจารย์ ดร.พรทิพย์ โพนตุแสง เป็นหัวหน้าโครงการและผู้ประสานงาน โดย เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษานอกสถานที่ การศึกษานิเวศวิทยาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม โดยการฟังบรรยายจากวิทยากร ได้เดินป่า เรียนรู้นิเวศวิทยาป่าไม้ ลุ่มน้ำ ความสัมพันธ์ระหว่างดิน น้ำ ป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่า และศึกษาแหล่งศึกษาธรรมชาติ" ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว-ทุ่งกะมัง นอกจากนี้ มีการสัมมนานักศึกษา เกี่ยวกับเรื่องความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอน การบริหารงานหลักสูตรของสาขาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของสาขาวิชาฯต่อไป กิจกรรมนี้ นอกจากการได้ประสบการณ์การเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมจริง นักศึกษาได้ฝึกการทำงานร่วมกัน การฝึกการเป็นผู้นำ การอบรมเรื่องจริยธรรมและมารยาททางสังคม และการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะอีกด้วย พร้อมทั้งร่วมกันทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณ สถานีทดลองและฝึกอบรมเกษตรกรรม เขื่อนจุฬาภรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ... [18/11/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
18 people like this