5499
คณะเกษตรฯ มข.อบรมเกษตรกร จำแนกโรคพืชและใช้เชื้อปฏิปักษ์คุมเชื้อสาเหตุ

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล ร่วมกับ ฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชอย่างง่ายและการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 การควบคุมโรค และส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช ให้แก่ เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ จำนวน 50 คน เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านการตรวจ การวินิจฉัยโรคพืชอย่างง่าย และการควบคุมโรคพืชด้วยชีววิธี เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ให้มีประสิทธิภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 7013 อาคารเรียนรวม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... Link [09/05/2013]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
519 people like this