91
นักศึกษาคณะเกษตรฯ ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางด้านการวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม

ia

  • เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย หัวหน้าสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้นำนักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3 จำนวน 31 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมและดูงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ของบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา AG123331 การวิเคราะห์ดิน น้ำ พืช วัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม (Analysis of Soil Water Plant Agricultural Materials and Environment) การไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์การดูงานห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานที่สุดของประเทศไทย ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ สามารถให้บริการด้านการสุ่มตรวจและรับรองสินค้า ให้คำปรึกษาระบบคุณภาพ เทคนิคการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เทคนิคการวิเคราะห์ รวมทั้งให้คำปรึกษาห้องปฏิบัติการเรื่องการสอบเทียบภายใต้มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 เพื่อให้ผลการทดสอบเป็นที่ยอมรับในการออกใบรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออกโดยกรมวิชาการเกษตร และกรมโรงงานอุตสาหกรรม นักศึกษาได้เห็น ได้รู้จักเครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ที่ใช้วิเคราะห์ทั้งดิน น้ำวัสดุเกษตร และสิ่งแวดล้อม การหาปริมาณธาตุ โลหะหนัก ทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ และการควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ปุ๋ย น้ำ อากาศ ผัก ผลไม้ สมุนไพร ผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารจากพืชและสัตว์ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ของเสียและน้ำทิ้ง ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน อาทิ ICP-MS, GC, HPLC, LC-MS และระบบควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์ ทางสาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ใคร่ขอขอบคุณบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (แห่งประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น ที่ให้การต้อนรับและความอนุเคราะห์ในการศึกษาดูงานครั้งนี้อย่างสูง ... [18/11/2019]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม / สาขาวิชาปฐพีศาสตร์และสิ่งแวดล้อม
13 people like this