235
คณะเกษตรฯ มข. จัดการประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการบริหารของคณะ

ia

  • เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเพื่อรับฟังทิศทางการบริหารของคณะ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีคณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารได้มีการนำเสนอทิศทางการบริหารงานของคณะฯเพื่อให้เกิดความความเข้าใจระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการให้สามารถรองรับการบริหารงานของคณะให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับนโยบายการบริหารงานของคณะเกษตรศาสตร์ ... [26/11/2019]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
be the first one who like this