335
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563

ia

  • เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการฝึกอบรมนักศึกษาที่ปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2563 โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากร โดย นางเบญจมาภรณ์ มามุข นักประชาสัมพันธ์ สังกัดงานสื่อสาร กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งได้ให้ความรู้ในเรื่องของเทคนิคการจัดรายการวิทยุ คุณสมบัติของผู้ดำเนินรายการ การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง รวมไปถึงการอ่านการพูดในรายการเพลง และ ดร.สงัด ปัญญาพฤกษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมและมอบของที่ระลึกให้แก่วิทยากร ณ ห้องประชุม 1 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [20/01/2020]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์, อารตี
12 people like this