196
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมบริการวิชาการงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2563

ia

  • เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ภานุพล หงส์ภักดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ ผศ.ดร.อุบล ตังควานิช ผศ.ดร.พัชรี สุริยะ และอาจารย์หยาดรุ้ง มะวงศ์ไว ร่วมฝึกอบรมอาชีพในงานวันเกษตรภาคอีสาน เรื่อง คุยรัวๆกะเรื่องบัว (เกร็ดความรู้เรื่องการผลิตบัว) ณ ห้องประชุมกองอำนวยการงานวันเกษตรภาคอีสาน ซึ่งได้มีการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านแนวโน้มและพฤติกรรมความต้องการดอกบัวของกลุ่มผู้ใช้ ต้นทุนการผลตอบแทนการปลูกบัวตัดดอก และแมลงศัตรูบัวและการป้องกันและรักษา ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกนาบัว ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำไปประโยชน์ในการพัฒนาการปลูกบัวได้ตรงกับความต้องการของตลาดและมีประสิทธิภาพการผลิตที่ดีขึ้นก่อให้เกิดความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ... [05/02/2020]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์ / ผศ.ดร.เยาวรัตน์ ศรีวรานันท์
12 people like this