195
การลงพื้นที่ศึกษาชุมชนเพื่อพัฒนาการเกษตร สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร

ia

  • เมื่อวันที่ 1 และ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและเกษตรเชิงระบบ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนทั้งหมด 7 คน ได้มีการลงพื้นที่ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนเกษตร สถานที่ บ้านดอนหัน อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนาการเกษตร นำโดย ท่าน รศ.ดร.ยศ บริสุทธิ์ อาจารย์ประจำรายวิชา และนำโดยวิทยากรชุมชน คือ ผู้ใหญ่หมู่ที่ 11 นายสามภาร บุราณ และ นางจันทร์เพ็ญ ไชสุรีย์ ทั้งนี้ ยังมีเกษตรกรในชุมชนที่มาเข้าร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา จำนวนทั้งหมด 5 0 คน การลงพื้นที่ศึกษาและวิเคราะห์บริบทชุมชนเกษตรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชุมชนจากประสบการณ์จริง และเพื่อให้เกิดการทำงานเป็นกลุ่มมีความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีการศึกษาชุมชน ดังนี้ ศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชน, ศึกษากิจกรรมด้านเกษตรของชุมชน,ศึกษาการรวมกลุ่มของเกษตรกรในชุมชน ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผักแปลงใหญ่ และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ข้อมูลที่ได้เป็นประโยชน์อย่างมากต่อนักศึกษาในการนำไปปรับใช้ในรายวิชาที่เรียนรู้และปรับใช้ได้ในอนาคตต่อไป ... Link [14/02/2020]    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: ศศิธร สอนนอก / นักศึกษาสาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ปริญญาโท ชั้นปีที่ 1
12 people like this