361
คณะเกษตรฯ มข. ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร (CB/IB)

ia

  • เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผศ.ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กร (CB/IB) เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ขอบข่าย GAP ซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในครั้งนี้เป็นการฝึกอบรมใน กิจกรรมที่ 1 เรื่อง การฝึกอบรมปฏิบัติการ ข้อกำหนดและการตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065 (ISO/IEC 17065 Introduction and internal Auditor) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเกษตรกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

    โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17065:2012 ขอบข่าย GAP ให้แก่ มหาวิทยาลัยเป้าหมายที่มีความสนใจ และเพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยงานองค์กร (CB/IB) ในระดับมหาวิทยาลัย ให้มีการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065:2012 ... [21/02/2020]

    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
19 people like this