378
คณะเกษตรฯ มข. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

ia

  • เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 – 15.30 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการสำหรับการขอกำหนดทางวิชาการ” โดย รศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด วิทยากร โดย นายชัชวาล หนองนา หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 30 คน ณ ห้อง 8003 อาคาร AG 08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [05/03/2020]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
18 people like this