179
คณะเกษตรฯ มข. จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร

ia

  • ระหว่างวันที่ 19 - 29 พฤษภาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากร .ซึ่งคณะผู้บริหารได้เข้าพบบุคลากรทั้ง 8 สาขา เพื่อรับฟังความคิดเห็นแนวทาง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน และเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน บุคลากรได้รับทราบนโยบายของผู้บริหาร และมีโอกาสให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพต่อไป ... [02/06/2020]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: กรรณิการ์ / กรรณิการ์
5 people like this