8092
คณะเกษตรฯ มข. คัดเลือกนักศึกษา เข้าโครงการ IAAS-2013 ฝึกงานต่างประเทศ

ia

  • ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน (Tropical Feed Resources Research and Development Center: TROFREC) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมกับศูนย์ประสานงานเกษตรนานาชาติแห่งประเทศไทย (International Association of Agriculture Students of Thailand: IAAS-TH) ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 33 คน จาก 9 สถาบันการศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเกษตรศาสตร์ นานาชาติ (IAAS-Exchange Program, 2013) มี ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรรณพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย ดร.อนุสรณ์ เชิดทอง อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ Mr. Khang Sung Chhang และนักศึกษาระดับปริญญาเอกอีกหลายคน เป็นผู้ทำการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 33 คน ที่เข้าสอบสัมภาษณ์ มาจาก 9 สถาบันการศึกษา ได้แก่ 1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี 2) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3) มหาวิทยาลัยศิลปากร 4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก วิทยาเขตบางพระ 5) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 6) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน 7) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 8) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และ9) มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ จาก 9 สถาบันการศึกษา ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 24 คน ทั้งนี้สมาคมระหว่างประเทศของนักศึกษาด้านการเกษตรและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (International Association of Students in Agriculture and Related Sciences: IAAS) เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษาทั่วโลกเพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และวัฒนธรรม ปัจจุบันสมาคม IAAS มีสมาชิกจำนวน 48 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศไทยได้เป็นประเทศสมาชิกมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.1985 ซึ่ง สมาคม IAAS ได้รับรองการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานในต่างประเทศเป็นระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทย ได้รับการคัดเลือกไปฝึกงานมาแล้ว มากกว่า 800 คน โดยมี ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ เป็นที่ปรึกษาและผู้ประสานงาน ... [30/10/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
1251 people like this