7183
คณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมประชุมวิชาการ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน"

ia

  • ผศ.ดร.ทัศนีย์ แจ่มจรรยา รศ.ดร.ยุพา หาญบุญทรง รศ.วิโรจน์ ภัทรจินดา และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ประจำปี 2556 ครั้งที่3 หัวข้อ "ชุมชนท้องถิ่น ฐานรากการพัฒนาประชาคมอาเซียน" ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2556 โดยสำนักบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [13/05/2013]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
645 people like this