6197
พิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชอย่างง่ายและการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87

ia

  • รศ.วิโรจน์ ภัทรจินดา ได้เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชอย่างง่ายและการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 ที่จัดขึ้นโดย รศ.ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญพล ร่วมกับ ฝ่ายชุมชนและผู้ด้วยโอกาส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 7013 อาคารเรียนรวม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [14/05/2013]
    ia

  • Reported/Photo by: /
651 people like this