6296
คณะเกษตรฯ มข.ต้อนรับเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะวิทย์ มข. ดูงาน

ia

  • เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.30-10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุม1 อาคาร AG08 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย บุคลากรงานคลังและพัสดุ ร่วมให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 คน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพงษ์ สิทธิพรหม รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าศึกษาดูงานและขอคำแนะนำ ด้านการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ ของงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นตัวอย่างในการดำเนินการจัดเก็บเอกสารด้านการเงิน เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา กล่าวว่า ในเรื่องระบบของการคุมยอด งบประมาณ หรือระบบพัสดุ ก็มีอยู่หลายตัวที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ หากคุยกันแล้ว หากสนใจตัวไหน ก็ลองประสานกันดู ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร คณะเกษตรศาสตร์เอง ก็คงจะหาโอกาสไปเยี่ยมเยียนคณะวิทยาศาสตร์บ้าง ซึ่งอยู่ใกล้ชิดติดกันนี้เอง เรียกว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกัน โดยเป็นเครือข่ายของการทำงาน ซึ่งปัจจุบันเราต้องทำงานกับเครือข่ายจึงจะประสบผลสำเร็จได้ดี นางสาวนงนุช ฤทธิศร หัวหน้างานคลังและพัสดุ พร้อมด้วย นางชุติพร ชมพูสว่าง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้บรรยายเกี่ยวกับการจัดระบบสายงานและวิธีการจัดเก็บข้อมูลต่างๆของงานคลังและพัสดุ ให้ผู้ศึกษาดูงานได้รับทราบ จากนั้น นายดำเนิน มีศิลป์ พนักงานธุรการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ ได้แสดงวิธีการ ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะ ในการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์ ของงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ แก่เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เห็นวิธีการและระบบการปฏิบัติงานของงานคลังและพัสดุ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้ว ทำให้ผู้ศึกษาดูงานมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ... [09/05/2013]
    ia

  • Reported/Photo by: /
699 people like this