8100
ผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราช ณ สนามกีฬากลาง มข.

ia

  • เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 16.00 น. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพ่อของแผ่นดิน ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย โดยมี รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น กิจกรรมเริ่มด้วยขบวนรถจักรยานยนต์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย และขบวนเดินเทิดพระเกียรติ เคลื่อนขบวนสู่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากนั้น รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ผู้บริหาร บุคลากรคณะ/หน่วยงาน ผู้นำชุมชน และตัวแทนจาก องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา คณะกรรมการหอพักนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะ นักศึกษาต่างชาติ สถาบันที่เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบ 12 สถาบัน ร่วมถวายพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง โดย รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ลงนามถวายพระพร พร้อมกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล และเป็นประธานจุดเทียนชัยถวายพระพร-ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แสงเทียนสว่างไสวไปทั่วสนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขณะเดียวกันชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชาดังกึกก้อง โดยมีผู้บริหารคณะเกษตรศาสตร์ ได้แก่ รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดี, รศ.ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา, รศ.ดร.นุชรีย์ ศิริ, ผศ.ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร, และ ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและร่วมร้องเพลงถวายพระพร ... [06/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2
  • Reported/Photo by: /
1115 people like this