6316
บัณฑิตคณะเกษตรฯ มข.วันทนา เจริญโอสถ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง

ia

  • เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีพุทธศักราช 2555 แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะต่างๆ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระดับปริญญาตรี จำนวน 6,385 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 2,916 คน รวม 9,301 คน โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2554 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นบัณฑิตในระดับปริญญาตรี จำนวน 371 คน ซึ่งมี ผู้สำเร็จการศึกษา เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 1 คน เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 7 คน และเกียรตินิยมอันดับสอง 41 คน โดยแยกตามสาขาวิชา ได้แก่ 1.สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง 1 คน คือ นางสาววันทนา เจริญโอสถ มีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 7 คน มีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 33 คน 2.สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร มีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 7 คน และ 3.สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม มีวิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง 1 คน นางสาววันทนา เจริญโอสถ วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง จบการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย จากโรงเรียนท่าข้ามวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสประจำตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยได้สละสิทธิ์ทุนแพทย์ชนบทเพื่อสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถามว่า อาชีพของพ่อแม่ก็มีส่วนส่งเสริมในการตัดสินใจเข้าเรียนต่อหรือไม่ นางสาววันทนา เจริญโอสถ ตอบว่า ก็มีส่วนอยู่บ้างเพราะที่บ้านมีอาชีพทางการเกษตร ทำสวนปลูกพืช ปลูกผัก เหมือนกับปลูกฝังเรามาตั้งแต่เด็กให้เราชอบและรักอาชีพทางการเกษตร ซึ่งได้คลุกคลีมาโดยตลอด จึงทำให้สามารถตัดสินใจเข้าเรียนต่อทางด้านการเกษตรได้เอง โดยที่ผู้ปกครองหรือญาติพี่น้องไม่ได้มีการชี้นำแต่อย่างใด ถามว่า เรียนเกษตรยากไหม นางสาววันทนา ตอบว่า ก็ยากอยู่เพราะต้องเรียนเหมือนกับคณะวิทยาศาสตร์ หลายวิชาและต้องใช้ความมานะ พยายามในการเรียน ส่วนการเรียนในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ตามสาขาวิชาที่เรียนในคณะนั้น ต้องศึกษาและเข้าใจเป็นอย่างมาก ในระบบลึกๆของสัตว์จริงๆ ซึ่งก็ไม่ยากเกินความสามารถ ถามว่า มีวิธีการเรียนอย่างไร จึงได้รับผลสำเร็จได้เช่นนี้ นางสาววันทนา ตอบว่า เวลาเข้าเรียนต้องตั้งใจฟังอาจารย์สอน ถ้าไม่เข้าใจเนื้อหาส่วนไหนก็ต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อทำให้ตัวเองเข้าใจเป็นความรู้ที่ฝังลึก ต่อไปเราก็จะสามารถประมวลความรู้ได้ เป็นเรื่องๆ และทุกเรื่องมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน เราก็สามารถจะนำความรู้จากทุกส่วนมาใช้ด้วยกันได้ สุดท้ายมันก็จะส่งผลให้เราเข้าใจข้อมูลเนื้อหา วิชานั้นๆมากยิ่งขึ้น และสำหรับน้องๆที่มีจิตใจรักวิชาชีพทางการเกษตรหรือการเลี้ยงสัตว์ ก็อยากให้น้องๆได้เข้ามาเรียน เพราะการเรียนก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิด คือ มีการทดลองจริง มีของจริงให้ดู เป็นเรื่องที่น่าสนุก และเมื่อเรียนจบแล้วก็มีงานรองรับ หรืออาจประกอบกิจการอาชีพอิสระเป็นของตนเองได้ นางสาววันทนา กล่าวฝากถึงเกษตรกร ผู้มีอาชีพทำการเกษตรโดยทั่วไปว่า ถึงแม้ว่า เราไม่ได้เป็นคนร่ำรวยเหมือนกับคนที่เขาทำธุรกิจอย่างอื่น แต่เกษตรกรจะมีกินมีใช้อยู่อย่างพอเพียงโดยตลอด สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรนั้น ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันของทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่ต้องมีส่วนช่วยกัน ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ก็จะมีส่วนช่วยพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ช่วยให้ระบบการศึกษาค้นคว้าวิจัยให้ผลผลิตในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้น โดยที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ก็ต้องร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรด้วย “หากว่า ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทุกหน่วยงาน เปิดโอกาสให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว ได้เข้าทำงาน ได้มีโอกาสศึกษาวิจัย ได้มีช่องทางเปิดเผย ความรู้ ความสามารถ และแนวความคิดที่ดี ไปถึงเกษตรกรได้โดยตรงแล้ว บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามา ก็คงช่วยให้เกษตรกรเจริญก้าวหน้าได้สมกับความตั้งใจที่ทุกคนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนกันมา ซึ่งเกษตรกรก็จะได้รับความรู้ความสามารถจากบัณฑิตได้มากยิ่งขึ้น”นางสาววันทนา กล่าวในที่สุด สำหรับ คุณแม่สุนีย์ เจริญโอสถ ผู้เป็นทั้งพ่อและแม่ ของนางสาววันทนา หรือ ติ่มซำ ได้เผยว่า พ่อเสียชีวิตตั้งแต่ลูกยังเล็ก ทำให้แม่รักและห่วงลูกมาก สอนให้ลูกคิดดี ทำดีตลอดไม่ว่าอยู่ที่ไหน ให้เคารพครูบาอาจารย์ อยู่ที่บ้านก็เคารพพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้องทุกคน และให้รักความซื่อสัตย์ สุจริต ที่ต้องยึดมั่นให้ได้ ต้องเคารพเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่จะปกป้องรักษาตัวลูก สอนให้ลูกไหว้พระ สวดมนต์ ให้คิดดี ทำดีโดยตลอด ส่วนในเรื่องการเรียนนั้นแนะนำลูกไม่ให้เครียด เรียนได้เท่าไรก็เท่านั้น ไม่มีการกดดัน ให้เรียนแบบสบายๆ และเมื่อลูกสาวสำเร็จการศึกษา วิทยาศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับหนึ่งและเหรียญทอง เช่นนี้ ทำให้แม่ปลื้มใจสุดๆ และชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง ... [06/04/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
886 people like this