9339
คณะเกษตรฯ มข.อบรมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรอุบล รู้จักโรคพืชอย่างง่าย

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อบรมเรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชและการควบคุมโรคอย่างง่าย ให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชในระดับอำเภอ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จัดฝึกอบรมเรื่อง การวินิจฉัยโรคพืชและการควบคุมโรคอย่างง่าย และการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 ควบคุมโรคและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช สำหรับข้าว มันสำปะหลังและยางพารา ให้แก่ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชในระดับอำเภอ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 30 คน ตามหลักสูตรโครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรด้านการอารักขาพืชของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการโรคพืช 1 ชั้น 4 อาคารAG07 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องจากเป็นโครงการเร่งด่วนและมีระยะเวลาน้อย รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล จึงได้สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับ การวินิจฉัยโรคพืชและการควบคุมโรคอย่างง่าย สำหรับข้าว มันสำปะหลังและยางพารา จากเวลาที่ต้องใช้จริงๆประมาณ 2 วัน มาบรรยายพร้อมทั้งให้ดูตัวอย่างจริงของโรคต่างๆในเวลาเพียง 3 ชั่วโมงครึ่ง ให้แก่ผู้เข้าอบรมได้ฟัง ได้แก่เรื่อง โรคพืชและสาเหตุโรคพืช การตรวจโรคพืชอย่างง่าย : การตรวจโรคจากเชื้อรา การตรวจโรคจากเชื้อแบคทีเรีย การตรวจโรคจากเชื้อไวรัสและรู้จักแมลงพาหะนำเชื้อไวรัส หลักการจัดการโรคพืชที่ถูกวิธีและการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธี แนะนำเชื้อ สเตรป-พีอาร์ 87 ที่ใช้ควบคุมโรคพืชและส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช สาธิตการใช้เชื้อสเตรป-พีอาร์ 87 และวิธีการเก็บรักษา พร้อมทั้งสรุปและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ รองศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ธรรมเบญจพล กล่าวว่า “การวินิจฉัยโรคพืชอย่างง่าย เป็นกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชในระดับอำเภอ ได้เข้าใจและรู้จักโรคพืชอย่างถูกต้อง ตลอดจนสร้างทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดการโรคพืชอย่างถูกวิธี ประหยัดค่าใช้จ่ายและปลอดภัย ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปปฏิบัติและสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่ปลูกพืชต่างๆให้รู้จักโรคพืชและควบคุมโรคได้อย่างง่ายๆ” ... [21/05/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
987 people like this