5463
นศ.ป.เอกคณะเกษตรฯ มข.รับรางวัล Young Scientist ในงานประชุมกระบือโลก

ia

  • นายกัมปนาจ เภสัชชา นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์ญาณวิทย์ ดร.เมธา วรรณพัฒน์ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์ และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรอาหารสัตว์เขตร้อน(TROFREC) ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นำเสนอผลงานเื่รื่อง Effect of Dried Leucaena Leaf Supplementation on Rumen Ecology, Nutrient Digestibilityand Urinary Excretion of 2,3-Dihydroxy Pyridone (2,3-DHP) and 3,4-Dihydroxy Pyridone (3,4-DHP) in Swamp Buffaloes ได้รับรางวัล Young Scientist Oral Presentation Award ในงานประชุมวิชาการกระบือโลก ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการกระบือเอเชีย ครั้งที่ 7 (The 10th World Buffalo Congress and the 7th Asian Buffalo Congress) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นนักวิชาการ นักศึกษาและผู้ประกอบการจาก 40 ประเทศทั่วโลก รวมประมาณ 500 คน และมีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานมากกว่า 400 เรื่อง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมภูเก็ต อาเคเดีย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต การประชุมวิชาการกระบือโลกและการประชุมวิชาการกระบือเอเชีย ได้มีการจัดหมุนเวียนไปตามประเทศสมาชิกต่างๆทั่วโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการศึกษาและเพิ่มจำนวนกระบือ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ทำวิจัยทางด้านกระบือในประเทศต่างๆทั่วโลก โดยมีหัวข้อสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสาขาต่างๆ เช่น Physiology, Reproduction, Health, Meat and meat Products, Milk and milk products, Nutrition and Feeding, Genetic and Breeding, Socio-economic and Sustainable, Production and Management ที่สำคัญมีการประชุมกรรมการบริหารสมาพันธ์กระบือโลก และการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกระบือแห่งเอเชีย โดยในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกผู้นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าดีเด่น (Oral Outstanding Presentation) จาก 5 ประเทศๆละ 1 คน คือ บราซิล อิตาลี จีน อินโดนีเซีย และไทย เพื่อรับรางวัล Young Scientist Oral Presentation Award ซึ่งนายกัมปนาจ เภสัชชา คือผู้ที่ถูกคัดเลือกจากประเทศไทย ได้รับรางวัล Young Scientist Oral Presentation Award เป็น 1 ใน 5 คน จาก 5 ประเทศ ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ การได้รับรางวัล Young Scientist Oral Presentation Award ของนายกัมปนาจ เภสัชชา เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นและประเทศไทยด้วย นับว่าเป็นความสำเร็จของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ... [10/05/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
815 people like this