5991
คณะเกษตรฯ มข.ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน(RBL

ia

  • เมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2556 สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning, RBL) ในชั้นเรียนที่มีผู้เรียนจำนวนมากและคณาจารย์ร่วมสอนแบบ team teaching ให้แก่บุคลากรสายผู้สอนของสาขาวิชา ณ ห้องประชุม 1 สาขาพืชไร่ ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์สาขาพืชไร่ มีการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน (RBL) ในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ในรายวิชาบังคับของสาขาพืชไร่ที่มีนักศึกษาและอาจารย์ผู้ร่วมสอนจำนวนมาก โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการปรึกษาหารือของคณาจารย์ผู้สอน เรื่องการปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ให้นักศึกษาได้มีทักษะในการเรียนรู้ด้านการวิจัยที่เน้นการพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้านการวิจัยที่จัดเป็นระดับสูงกว่าการสืบค้นข้อมูล รวบรวม และนำเสนอดังที่เคยปฏิบัติ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) ซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน ในการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของผู้เรียน และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม การจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม และสร้างประสบการณ์ให้แก่บุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัย มาแล้วเป็นจำนวน 5 รุ่น ซึ่งมีคณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์ จำนวนหนึ่งได้เข้าร่วมฝึกอบรม และได้มีการขยายผลไปยังบุคลากรสายผู้สอนอื่น ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์มาอย่างต่อเนื่อง สาขาพืชไร่ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 หลักสูตร เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd) ซึ่งสาขาพืชไร่ ได้นำหลักสูตรทั้งหมดมาใช้ ตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ที่ผ่านมา ดังนั้น การนำการจัดการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐานมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรปรับปรุงใหม่ของสาขาพืชไร่ จึงอาจเป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีผลการเรียนรู้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชา ที่ได้กำหนดไว้ในหลักสูตร มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ... [22/05/2013]
    ia

  • Reported/Photo by: /
609 people like this