6558
คณะเกษตรฯมข.เปิดโลกทัศน์นักศึกษา นำชมสถานที่งานสวนทั้งของรัฐและเอกชน

ia

  • เมื่อวันที่ 8, 13 และ 14 พฤษภาคม 2556 คณาจารย์สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย อาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.พัชริน ส่งศรี อาจารย์ ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี นายสมยศ มีทา และนายเชาวลิต ศรีลาดเลา นำคณะนักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 คน เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการด้านพืชสวนในรูปแบบต่างๆ ทั้งองค์กรของรัฐและภาคเอกชนเพื่อเปิดโลกทัศน์ มุมมองของนักศึกษา โดยเข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชม การผลิตองุ่นและอุตสาหกรรมไวน์ ณ สวนองุ่น พีบี วัลเลย์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมการจัดตกแต่งสวนและการแสดงพรรณไม้ ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี และเข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตและการปรับปรุงพันธุ์ไม้ผลเศรษฐกิจ ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี อำเภอพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งได้รับการต้อนรับอันอบอุ่นจาก นางสาวอรวินทินี ชูศรี นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นางสาววีรญา เต็มปีติกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคน ในทุกสถานที่ที่เข้าเยี่ยมชม การทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานปฏิบัติการด้านพืชสวนในรูปแบบต่างๆ ทั้งองค์กรของรัฐและภาคเอกชน ล้วนแล้วแต่เป็นการเปิดโลกทัศน์ มุมมองของนักศึกษา ตลอดจนการนำวิชาการความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง ซึ่งอาจมีทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆที่หาไม่ได้ในชั้นเรียน อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นความคิด และเพิ่มกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ซึ่งเหล่านี้ คณาจารย์สามารถสอดแทรก ความรู้ทางวิชาการเพิ่มเติม การจัดการกระบวนการกลุ่ม รวมทั้งการสะท้อนผล ได้อย่างชัดเจน ... [27/05/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
939 people like this