7182
คณาจารย์และนักศึกษาคณะเกษตรฯมข.ร่วมงานประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

ia

  • คณาจารย์สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รองศาสตราจารย์ดร.กมล เลิศรัตน์ รองศาสตราจารย์ดร.สังคมเตชะวงค์เสถียร รองศาสตราจารย์ดร.สุชีลาเตชะวงศ์เสถียร์ อาจารย์ดร.วิไลลักษณ์ ชินะจิตร อาจารย์รณรงค์ อยู่เกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อาจารย์ดร.พัชริน ส่งศรี อาจารย์ดร.ภาณุพล หงษ์ภักดี นายสมยศ มีทา และนายเชาวลิต ศรีลาดเลา นำคณะนักศึกษาสาขาพืชสวน ชั้นปีที่ 4 จำนวน 24 คน พร้อมด้วยนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จำนวน 10 คน เข้าร่วมการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ พืชสวนสู่ AEC ภายใต้สภาวะโลกร้อน และงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้และกล้วยไม้ แห่งภูมิภาคเอเชีย (International Tradeshow for Horticultural and Floricultural Production and Processing Technology: Horti Asia 2013) โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร VNU exhibition Asia pacific ซึ่งเป็นการแสดงสินค้าการผลิตทางพืชสวนและไม้ดอก ตลอดจนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการผลิต ในการนี้ทั้งคณาจารย์และนักศึกษาสาขาพืชสวน ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานในสาขา พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล ทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์กว่า 10 ผลงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อใช้เป็นเวทีให้นิสิต นักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์และนักวิจัย ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัย ค้นคว้าทดลอง เพื่อแลกเปลี่ยนวิชาการความรู้ระหว่างกัน ซึ่งได้ให้สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลัดเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพหลักและต่อเนื่องมาแล้ว 11 ครั้ง โดยในการจัดประชุมครั้งที่ 12 นี้ สืบเนื่องจากแนวคิดการจัดงานการเกษตรของไทย โดยเฉพาะการวิจัยพัฒนาและการผลิตทางด้านพืชสวน ต้องปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกร้อน ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการผลิตของพืชสวน ประกอบกับในปี 2558 ที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ซึ่งจะมีผลกระทบต่อภาคการเกษตรของไทยโดยตรง และเป็นที่น่ายินดีว่า การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ในปี 2557 สาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ เพื่อเฉลิมฉลองวาระการสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครบรอบ 50 ปีด้วย ในการนี้ รศ.ดร.สังคม เตชะวงค์เสถียร เป็นตัวแทนสถาบันฯ รับมอบธงประจำการประชุม เพื่อเป็นเจ้าภาพด้วย ... [27/05/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
757 people like this