7636
คณะเกษตรศาสตร์ จัดอบรมหลักสูตร Sustainable Agriculture and Food Security แก่นักวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 3

ia

  • เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒาระหว่างประเทศ (สพร.) จัดฝึกอบรมหลักสูตร Sustainable Agriculture and Food Security ให้แก่นักวิชาการนานาชาติ จาก 15 ประเทศ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี นางสาววีระยา จารุอำพรพรรณ ผู้อำนวยการภารกิจ ภารกิจความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล ผู้ประสานงานโครงการ ร่วมให้การต้อนรับ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 1 มิถุนายน 2556 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.ยุพา หาญบุญทรง กล่าวว่า ในการจัดอบรมหลักสูตร Sustainable Agriculture and Food Security ให้กับบุคลากรและนักวิชาการนานาชาติ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ซึ่งสองครั้งที่ผ่านมา ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง และผลการประเมินหลังการฝึกอบรม ได้สะท้อนกลับในเกณฑ์ที่ดีมาก ส่งผลให้ สพร. อนุมัติโครงการและทุนจัดฝึกอบรมต่อเนื่องอีก โดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 16 คน จาก 15 ประเทศ ได้แก่ อียิปต์ บอตสวานา ซูดาน มัลดีฟ พม่า จีน ไนจีเรีย จอร์แดน แซมเบีย ฟิลิปปินส์ อินเดีย เนปาล บังคลาเทศ โมร็อคโค และประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล กล่าวว่า การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้ พร้อมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ คณาจารย์ นักวิชาการและเกษตรกรของไทย เกี่ยวกับการเกษตรยั่งยืนและความมั่นคงด้านอาหาร ซึ่งความรู้และประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับประเทศของตนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ทำให้ประเทศของตนเองปราศจากคนขาดอาหาร และขาดสารอาหาร จากข้อมูลในปี 2552 พบว่า มีคนขาดสารอาหารทั่วโลก 1,020 ล้านคน เพิ่มจากปี 2551 ที่มี 950 ล้านคน ในเดือน เมษายน 2552 มีประชากรโลก 6,922,977,501 คน ด้วยสภาวการณ์เมือง ภัยพิบัติ ผลผลิตทางการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงในด้านลบ สิ่งเหล่านี้พอที่จะคาดการณ์ได้ว่า ในปี 2555-2559 จะมีผู้ขาดอาหารทั่วโลกเท่าใด ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แล้วนำไปปฏิบัติ ที่จะให้ผู้คนในโลก กินดี มีสุข ถ้วนหน้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรเลิศ กล่าวต่ออีกว่า การฝึกอบรมจะสอนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบ Module ในหลักสูตรนี้มีทั้งหมด 8 Modules แต่ละ Module จะใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย ได้แก่ บรรยาย ตอบคำถาม ทำงานกลุ่ม ฝึกปฏิบัติ นำเสนอ ดูงานที่เกี่ยวข้องกับ Module และที่สำคัญ จะได้พาผู้เข้าร่วมอบรมไปศึกษาดูงานหน่วยงานราชการและเอกชน ในต่างจังหวัด 1 อาทิตย์ อาทิ บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ศูนย์วิจัยพืชไร่ จังหวัดระยอง สวนไม้ผลที่ระยอง บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูด (มาม่า) สวนจิตรลดา วัดพระแก้ว และพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สำคัญประการหนึ่งคือ คณาจารย์ที่สอนส่วนใหญ่เป็นบุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กิตติศักดิ์ สิงหา วิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่ ... [17/05/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
681 people like this