6638
คณบดี คณะเกษตรฯ ได้รับเชิญจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้กับอาจารย์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ia

  • วันที่ 1-2 มิถุนายน 2556 รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณะบดี คณะเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายฯ ได้รับเชิญจาก คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรฝึกอบรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและงานวิจัยของนักศึกษาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ สู่งานประชุมทางวิชาการ ด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” ให้กับอาจารย์ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ, เทคโนโลยีราชมงคล, วิทยาลัยเกษตรกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 30 คน ณ ศูนย์ปฏิการคอมพิวเตอร์ อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ... [04/06/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
717 people like this