8277
คณะเกษตรศาสตร์ ประชุมความร่วมมือกับมูลนิธิตะวันฉาย

ia

  • เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.จิรวัฒน์ สนิทชน รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไกรเลิศ ทวีกุล ศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ พลธานี ได้ประชุมความร่วมมือกับมูลนิธิตะวันฉาย เพื่อผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่และพิการทางศรีษะและใบหน้า และศูนย์มีชัยฯ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทำโครงการ "1 ไร่ 1 ล้าน" เพื่อใช้เป็น "พื้นที่ชีวิต" โดยใช้พื้นที่บริเวณคณะเกษตรศาสตร์เป็นส่วนในการจัดการบริหารด้าน การพัฒนานักศึกษา-การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต-การบริการวิชาการด้านการเกษตร อย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายในการสร้างแหล่งเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรจากพื้นที่จริง และการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการการเกษตร เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยที่มีฐานะยากจน ให้สามารถเลี้ยงดูครอบครัวและไม่เกิดความเดือดร้อนในการรักษาพยาบาล และเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการทำเกษตรกรรมบนพื้นที่ขนาดเล็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่สนใจทั่วไปด้วย ... [07/06/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
639 people like this