8162
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ การแข่งขันกีฬาของนักศึกษาเกษตร 12 สถาบัน

ia

  • วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ระหว่างเวลา 08.00-10.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีเปิดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ภายใต้คำขวัญ 3 ทศวรรษ 4 จอบ เกษตรเมืองแคน ดินแดนดอกคูน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 ธันวาคม 2555 มีพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เข้าสู่บริเวณงาน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อำมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธาน รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับ ประธานทำพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน นายฤทธิชัย ดวงสุภา ประธานจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ฝ่ายนิสิต นักศึกษา กล่าวรายงานกิจกรรมงานประเพณี ประธานพิธีกล่าวเปิดงานและทำพิธีเสียบจอบภาคี พิธีรวมธง ปฏิญาณตน อัญเชิญธงสี่จอบ และธงทั้ง 12 สถาบัน ขึ้นสู่ยอดเสา จากนั้นเป็นการแสดง ชุดออนซอนเมืองแคนแดนดอกคูณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิขิต อำมาตยคง กล่าวว่า ในกิจกรรมในวันนี้ นอกเหนือจากการแข่งขันกีฬาสากลแล้ว ก็ยังมีการแข่งขันทักษะทางด้านการเกษตร มีการตั้งเกณฑ์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร การถ่ายทอดเทคนิคของแต่ละสถาบัน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต การพัฒนานักศึกษา โดยการทำกิจกรรมในห้องเรียนอย่างเดียวคงไม่พอ การทำกิจกรรมต่างๆนอกห้องเรียน อาทิ การทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักศึกษามีศักยภาพ สามารถที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ทำงาน การอยู่ร่วมกัน การคิด การตัดสินใจ เชื่อว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนักศึกษาที่เป็นเจ้าภาพและนักศึกษาแต่ละสถาบันที่เข้าร่วมแข่งขัน ก็ได้มีการตระเตรียมงานกันมาอย่างดี เชื่อว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้ ก็จะดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 มีนักศึกษาเกษตรจาก 12 สถาบัน กว่า 2,000 คน เข้าร่วม มีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะเกษตร การแข่งขันกีฬาสากล กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม และการแสดงเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปี งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ โดยมีนักศึกษาเกษตรจาก 12 สถาบัน ที่เข้าร่วมคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU) มหาวิทยาลัยศิลปากร (SU) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL) มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU) มหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (MJU) และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU) ซึ่งประวัติความเป็นมาของ งานประเพณี 4 จอบ ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2526 มีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร 4 สถาบันคือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมความสามัคคี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมไปถึงการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แต่ละสถาบันที่ตั้งอยู่ให้แก่เพื่อนต่างสถาบัน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการเกษตรที่ยั่งยืน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบูรณาการ จึงเป็นที่มาของงาน กีฬา 4 จอบ ซึ่งสถาบันแรกที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ คือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีการสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพเรื่อยมา รูปแบบของกิจกรรมเป็นการแข่งขันกีฬาสากล กีฬาทักษะทางการเกษตรและกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ ต่อมาได้มีการพัฒนารูปแบบเพื่อความเหมาะสมโดยการลดกีฬาบางประเภทลง และได้มีการเพิ่มกีฬาทักษะทางการเกษตรให้มากขึ้นแทน ซึ่งในปัจจุบันได้มีการจัดกีฬาทักษะทางการเกษตร อาทิ การแข่งขันจัดดอกไม้ การแข่งขันขยายพันธุ์พืช ติดตา ต่อกิ่ง ทาบกิ่ง การแข่งขันวินิจฉัยโรคพืช การแข่งขันรีดเต้านมเทียม การแข่งการตอนสุกร การแข่งขันทักษะการคล้องโคและล้มโค เป็นต้น ซึ่งเป็นการนำเอาความรู้ทางด้านการเกษตรที่ได้ศึกษามาปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังมีการเสริมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และจัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานในสถาบันที่เป็นเจ้าภาพ ซึ่งไม่เพียงแต่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่เพื่อนพ้องทางการเกษตรด้วยกันเองเท่านั้น แต่ยังเป็นการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ไปยังสังคมอีกด้วย ดังนั้นต่อมาจึงได้มีการเปลี่ยนชื่อจาก กีฬา 4 จอบ เป็น ประเพณี 4 จอบ เนื่องจากไม่เน้นการแข่งขันกีฬาเพื่อการแพ้หรือชนะ ความหมายของคำว่า 4 จอบ ในครั้งแรกนั้นหมายถึง คณะเกษตร 4 สถาบันที่ร่วมกันก่อตั้ง แต่ต่อมาได้มีการประชุมตกลงให้คำว่า 4 จอบ นั้นหมายถึง 4 ภูมิภาคของประเทศไทย คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ เพื่อจะได้หมายรวมถึงการจัดงานร่วมกันของนิสิตนักศึกษาจากสถาบันเกษตรทั่วประเทศไทยอย่างแท้จริง ซึ่งต่อมาสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตรได้มาเข้าร่วมการจัดกิจกรรม งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีภาคีรวมแล้ว 12 สถาบัน โดยในครั้งที่ 30 ปี 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นเจ้าภาพ โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเกียรติจากสมาชิกภาคี 4 จอบ ให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ภายใต้คำขวัญ 3 ทศวรรษ 4 จอบ เกษตรเมืองแคน ดินแดนดอกคูน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-7 ธันวาคม 2555 ... [04/12/2012]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1317 people like this