7024
การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย “ไก่พื้นเมือง”

ia

  • วันที่ 19 มิถุนายน 2556 ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยรศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรฯ ในนามผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัย “ไก่พื้นเมือง” เพื่อนำเสนอผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการ “สมรรถภาพการผลิตไก่ลูกผสมที่เกิดจากพ่อพันธุ์ประดู่หางดำและแม่พันธุ์ไก่เนื้อ-ไก่ไข่” โดย ผศ.ดร. สุรชัย สุวรรณลี หัวหน้าโครงการ จากมหาวิทยาลัเทคโนโลยีสุรนารี การนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 โครงการ “ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (ไก่พื้นเมือง) ระยะที่ 2” โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ และนำเสนอผลการวิจัยโครงการ “การขยายฝูงพ่อแม่พันธุ์ไก่สายพันธุ์สังเคราะห์ (Synthetic line) ชั่วรุ่นที่ 4 และ 5 และทดสอบมสรรถนะการเจริญเติบโตของไก่ลูกผสมพื้นเมืองระหว่างสายพันธุ์สังเคราะห์กับสายพันธุ์การค้า” โดย รศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ โดยมีรศ.ดร. กนก ผลารักษ์, ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านไก่พื้นเมือง รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่วเดชะ, รศ.ดร.เกรียงไกร โชประการ, คุณสุพิชชา สถิตย์พนาพร สำนักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) คุณจันทร์ธนู สัตยาวัฒนา ตัวแทนภาคเอกชน บริษัทตะนาวศรี ไก่ไทย และคณะนักวิจัยศูนย์เครือข่ายวิจัยฯ (ไก่พื้นเมือง) เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ และในตอนท้ายยังมีการหารือร่วมกันในการพัฒนาสายพันธุ์ไก่พื้นเมือง และประโยชน์จากผลงานวิจัยต่อไป ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 8 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ... [20/06/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3

  • Reported/Photo by: /
685 people like this