7228
นศ.คณะเกษตรฯ มข.รับทุนเรียนดี เกียรติบัตรและเชิดชูเกียรติในวันไหว้ครู

ia

  • คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงความเคารพนบนอบ และระลึกถึงบุญคุณของครู-อาจารย์ มีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสาน ขนบธรรมประเพณีอันดีงามของไทย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกศิษย์ กับครู-อาจารย์ และสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานพิธี มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 7011 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลังจากคณาจารย์และนักศึกษา ชมวีดีทัศน์ ชื่นชมพระคุณครูแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และนางสาวเกวลี จงรวมกลาง นักศึกษาสาขาวิทยาโรคพืช ชั้นปีที่ 4 เป็นตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน กล่าวชื่นชมพระคุณครู จากนั้นตัวแทนนักศึกษาแต่ละชั้นปี นำพานดอกไม้ ธูปเทียนที่ได้จัดเตรียมมา ขึ้นไหว้คณาจารย์บนเวที รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา ให้โอวาทแก่นักศึกษา ความว่า บางกิจกรรมทำให้เรามีระเบียบวินัย บางคำสอนของอาจารย์ทำให้เรารู้สึกกดดันบ้าง เราก็เตรียมรับไว้ เมื่อเราสำเร็จออกไปในชีวิตข้างหน้าเราจะพบกับสิ่งเหล่านั้น ซึ่งอาจารย์ก็จะถ่ายทอดความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ ในสาขาต่างๆให้กับนักศึกษา โดยหวังว่าเมื่อนักศึกษาจบออกไปแล้ว ก็จะได้ไปถ่ายทอดความรู้ความสามารถเหล่านั้นเพื่อพัฒนาประเทศชาติในอนาคตได้ คณะเกษตรศาสตร์ ไม่ใช่สถานที่ประกอบธุรกิจทางการศึกษา อาจารย์พร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาต่างๆให้กับนักศึกษาเพื่อไปพัฒนาประเทศ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า นักศึกษาจะสืบสาน ถ่ายทอดความเป็นคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อไป ขออวยพรให้ทุกคน ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจปราถนาไว้ในอนาคตทุกประการ ในโอกาสพิธีไหว้ครูครั้งนี้ คณะเกษตรศาสตร์ ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาที่มีผลการศึกษาได้ระดับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละชั้นปี รางวัลนักศึกษาแต่งกายดีเด่น ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรางวัลแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เป็นบุคคลในดวงใจของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ สำหรับพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีผลการศึกษาได้ระดับคะแนนสูงสุด 10 อันดับแรกของแต่ละชั้นปี และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป ทุนละ 3,000 บาท ซึ่งในภาคการศึกษา ปลาย ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาได้รับทุน จำนวน 30 ทุน ... [14/06/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
1007 people like this