7485
คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า รุ่น 11 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

ia

  • เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2556 รองศาสตราจารย์ ประภัสสร เตชะประเสริฐวิทยา รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะเกษตรศาสตร์ พร้อมผู้บริหารและคณะกรรมการประจำคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับมอบทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า รุ่น 11 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ เป็นเงินรวมจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดย มี รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ ศักดิ์ศิริรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาโรคพืชวิทยา ภาควิชาพืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร เป็นตัวแทนในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ซึ่งรานนามผู้มอบทุนมีดังนี้ 1. คุณดุสิต โคตรวงษา ศิษย์เก่ารุ่น 11 มอบจำนวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท และนอกจากนี้ยังมอบให้มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อจัดสรรให้นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้มอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เป็นอีกด้วย 2. คุณถวิล นันทธีโร ศิษย์เก่ารุ่น 11 มอบจำนวน 5 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 50,000 บาท ... [26/06/2013]
    ia .ia2 .ia3

  • Reported/Photo by: /
812 people like this