5002
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบทุนการศึกษา จากนักลงทุนประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ia

  • เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน ผาสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รับมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุน ๆ ละ 50,000 บาทต่อปี จาก Mr.Georg M.Scherrerและคุณนันท์นภัส เชอร์เรอร์ ผู้เป็นภรรยา เพื่อมอบให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Mr.Georg M.Scherrer เป็น Investment Management AG ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สมรสกับคุณนันท์นภัสเชอร์เรอร์ ภรรยาชาวไทย มีความตั้งใจ มอบทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จนสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จำนวนปีละ 4 ทุนๆละ 50,000 บาท โดยแบ่งแต่ละทุนออกเป็นภาคการศึกษาละ 25,000 บาท ซึ่งในวันดังกล่าวได้เชิญนักศึกษาที่ได้รับมอบทุนการศึกษา รายงานผลการเรียน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมทั้งมอบของที่ระลึกแก่เจ้าของทุนการศึกษา ที่ได้เดินทางมามอบทุนและประเมินผลการศึกษาของผู้รับทุน ... [26/06/2013]
    ia .ia2 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3 .ia3 .ia3
    ia2 .ia3
  • Reported/Photo by: /
376 people like this